Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

Filler Ildikó E.V. (a továbbiakban: Tulajdonos), mint a www.varazserintes.hu domain és weboldal tulajdonosa kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjak el.

Ezúton tájékoztatom a frissítő közérzet javító szolgáltatás (a továbbiakban: Masszázs) iránt érdeklődöket, vendégeimet, valamint a honlap látogatóit az általam a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében végzett tevékenységemről, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseimről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője Filler Ildikó E.V. (Nyilvántartási szám: 17987886)

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A www.varazserintes.hu honlap felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a doménnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződnek személyes adatnak minősülő technikai adatok. Az adatkezelés jogalapja jogszabály kötelező rendelkezése.

A Tulajdonos az adatokat a törvény által előírt ideig, 1 évig kezeli, majd azokat törli.

A Tulajdonos az adatokat kizárólag a honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos elemzésekre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Telefonon, e-mailen és/vagy a weboldalhoz kapcsolt online időpontfoglalási rendszer használatával történő bejelentkezés során név, telefonszám és e-mail cím, későbbiekben lakcím megadását is kérem, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az időpontfoglalás során adott hozzájárulás és lefoglalt időpontban történő személyes megjelenés.

Az adatkezelés célja az érdeklődő és/vagy vendég személyének beazonosítása, a kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az időpontfoglalás rögzítése és visszaigazolása, illetve az esetleges időpontmódosítások kezelése, átütemezése, törlése, továbbá a Masszázs ellenértékének megfizetéséről szóló számla kiállítása.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag a Tulajdonos jogosult.

A Tulajdonos az adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

A Tulajdonos

• a honlap üzemeltetésére a Webnode AG (Gartenstrasse 3. 6304 Zug, cégjegyzékszám: CH-170.3.036.124-0),

• az online időpontfoglalási rendszer működtetésére a "Reservio, sro", (Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, Csehország),

a törvény fogalmai alapján adatfeldolgozásnak minősülő - szolgáltatásait veszi igénybe.

Az adatbiztonság

A Tulajdonos a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a Masszázs igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Tulajdonos kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Tulajdonos ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Tulajdonos által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Tulajdonos a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Tulajdonos írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Tulajdonos által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Tulajdonos helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

• azoknak kezelése jogellenes;

• ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;

• azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

• a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett a törlést a Tulajdonoshoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A Tulajdonos zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy aTulajdonos rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

A Tulajdonos megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Tulajdonos a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban - az érintett hozzájárulásával elektronikus úton - értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag aTulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Tulajdonos, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Tulajdonos a tiltakozás kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem elutasítása esetén a Tulajdonos írásban, a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában megindokolja a döntését.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Tulajdonos a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy a Tulajdonos adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per - választása szerint - az azt kezdeményező személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.